Zakres działania

Działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w naszym kraju reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Ustrój notariatu w Polsce jest podobny do ustroju notariatu w innych krajach prawa łacińskiego (systemy prawne oparte na zasadach wywodzących się z prawa rzymskiego).

Ustrojowe zasady działania samorządu notarialnego wynikają z art. 17 ust.1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem samorząd zawodowy, reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Radę Izby Notarialnej, czyli wchodzących w jej skład prezesa i wiceprezesa oraz członków – wybiera walne zgromadzenie notariuszy. Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym prezes i wiceprezes nie mogą sprawować tych samych funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje.

Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej należy:

opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych
nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza
nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a Ustawy Prawo o notariacie
organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych
zarząd i rozporządzanie majątkiem izby
zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń
prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych izby
wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem

Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę i kieruje jej pracami. W razie nieobecności prezesa jego obowiązki pełni wiceprezes Rady. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków rady, w tym prezesa lub wiceprezesa

Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej wybiera także:

członka Krajowej Rady Notarialnej (nie może on sprawować tej samej funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje)
członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
rzecznika dyscyplinarnego Izby Notarialnej
członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej