Skargi i Wnioski

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organ samorządu zawodowego jakim jest Izba Notarialna jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., zm. Dz. U. Nr 49, poz. 509 z 2001 r., Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 z 2002 r.).